Istraživanje vodnih potencijala

Uporedi smeštaj

Opština Čajetina započela je projekat istraživanja vodnih resursa na čitavoj teritoriji. Prema ranijim podacima, naša opština leži na jezeru geotermalnih voda i iz tog razloga je odlučeno da se angažuje Rudarsko – geološki fakultet, radi izrade Studije o vodama.

Studiju „Ocena podzemnih vodnih resursa i mogućnosti višenamenskog korišćenja na teritoriji opštine Čajetina“ uradio je istraživački tim dr Dejana Milenića iz centra za obnovljive vodne energetske resurse Rudarsko – geološkog fakulteta iz Beograda.

Ova Studija ima strateški značaj za dalji razvoj opštine. Istraživanja koja su prethodila izradi ove Studije počela su u februaru, a završena su u junu ove godine. Studija se sastoji od tri knjige, sa oko 500 strana, preko 80 fotografija i 20 tabela. Tokom istraživanja uspostavljena je osmatračka mreža na 217 reprezentativnih tačaka. Urađeno je 30 hemijskih analiza, dok su analizirani podaci za preko 100 hidrogeoloških pojava i objekata.

„U Zlatiborskom masivu, prema istraživanjima, ima 146 jama i pećina, od čega je najveći deo na teritoriji opštine Čajetina. U zapadnom delu opštine preovladavaju serpentinske stene koje su visokokvalitetne, uglavnom magnezijumske. Na istoku čajetinske opštine prostiru se krečnjaci, stene koje obiluju vodom za piće“ – navodi  Bojana Božanić, pomoćnik predsednika opštine Čajetina.

Tokom rada na terenu, u samom centru Zlatibora na relativno maloj dubini, pronađen je izvor vode velike izdašnosti sa visokim procentom magnezijuma. Ovaj primer pokazuje da su pretpostavke o bogatstvu vode bile tačne, tako da će u narednom periodu ova voda biti korišćena u komercijalne svrhe, ali i za zagrevanje okolnih objekata.

„Zanimljivo je da pored pojava koje se nalaze u okviru Zlatiborskog masiva, postoje i hiperalkalni izvori podzemnih voda, koji se nalaze u još samo osam zemalja na svetu: Oman, Jordan, Republika Srpska, Bugarska, Grčka, SAD, Filipini. Ove pojave karakteristične su za Ribnicu, gde izvire tkz. Bela voda. Postoji čak sedam do osam izvora u samo rečnom koritu. U narednom periodu radićemo na uređenju prilaznih staza do izvora, a da istovremeno ne remetimo prirodnu sredinu i narušavamo ambijent“ – ističe Bojana Božanić.

Fakultet planira objavljivanje radova o pojavama na teritoriji opštine Čajetina u međunarodnim časopisima i na internacionalnim Konferencijama. Izradom ove Studije izvedena je detaljna analiza raspoloživih podzemnih vodnih resursa. Na zahtev opštine, obrađivač je definisao najperspektivnije zone za vodosnabdevanje, flaširanje, banjski i velnes turizam, toplifikaciju i grejanje, sportsko – rekreacione svrhe i izgradnju staklenika i plastenika.
Izvršena je rejonizacija i ekonomska valorizacija terena sa aspekta perspektivnosti za korišćenje voda za različite namene.

Izvedena istraživanja pokazala su da naša opština raspolaže zavidnim resursima malomineralizovanih, mineralnih i termalnih podzemnih voda, kojima je u budućnosti neophodno posvetiti pažnju koju zaslužuju. Dogovoreno je da detaljna hidrogeološka istraživanja u narednom periodu budu usmerena ka istraživanjima mogućnosti iznalaženja termalnih voda na području Zlatibora, istraživanjima postojećih  termalnih i mineralnih voda (Banja Vapa, izvor u obali Katušnice, izvor hiperalkalnih voda u dolini Ribnice, izvori hiperalkalnih voda u dolini Rzava), definisanju zona sanitarne zaštite na akumulaciji Ribnica, izrada katastra zagađivača podzemnih voda na teritoriji naše opštine i rešavanju pitanja vodosnabdevanja mesnih zajednica Šljivovica i Tripkova.

Prezentacija Studije planirana je u prvoj polovini septembra meseca, kada će šira javnost imati priliku da se upozna sa rezultatima istraživanja voda na teritoriji opštine Čajetina.
 

Povezani objekat: